home icon contact icon B search icon B

 

ราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อาคารพระจอมเกล้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download