home icon contact icon B search icon B

 

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเครือข่าย (Next Generation Firewall) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อาคารพระจอมเกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ดาวน์โหลด