home icon contact icon B search icon B

 

ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาสื่อสาระความรู้ด้าน วทน. ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices) ในรูปแบบAugmented Reality Mobile Application ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด