(ร่าง)  ระเบียบ อว. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ....

logo PS22

 

Screenshot 2021 05 17 163706
shorturl.at/cAITV

QR CODE : เอกสาร ระเบียบ อว. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ....

 

 

Screenshot 2021 05 17 163635
shorturl.at/amrBH

QR CODE : เพื่อร่วมตอบแบบสอบถาม ระเบียบ อว. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. .... 

 
 

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ กลุ่มรับรองมาตรฐานอุดมศึกษา โทรศัพท์ 02 039 5630 – 31 หรือ กลุ่มติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา โทรศัพท์ 02-039-5613, 5546

สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ถนนศรีอยุธยา. ราชเทวี. กรุงเทพฯ 10400