Logo websub f6ec0

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศรวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศรวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ดาวน์โหลด

 • ฮิต: 22

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ฮิต: 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ฮิต: 33

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 10 รายการ

 
 
 • ฮิต: 65

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ฮิต: 103

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัย
สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 • ฮิต: 104

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศ

 • ฮิต: 189

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล และจัดซื้อระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • ฮิต: 159

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุ สำหรับการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 • ฮิต: 189

เผยแผ่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกพิมพ์ จำนวน 52 รายการ

คลิกเพื่อดาวโหลดที่นี้ เผยแผ่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายงานขอซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกพิมพ์ จำนวน 52 รายการ

 • ฮิต: 173

เผยแผ่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อเครื่องปรับอากาศ บริเวณหลังคาทางเข้าชั้น 2 สถานีไฟฟ้าย่อยเทคโนธานี

คลิกเพื่อดาวโหลดที่นี้เผยแผ่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อเครื่องปรับอากาศ บริเวณหลังคาทางเข้าชั้น 2 สถานีไฟฟ้าย่อยเทคโนธานี

 • ฮิต: 133

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดประชุม เรื่อง "การจัดทำ Independent Review (IR)"

 

 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดประชุม เรื่อง "การจัดทำ Independent Review (IR)"คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด
 
 • ฮิต: 179

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุที่ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบคลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

 
 • ฮิต: 145

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการห้องประชุมพร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ และตกแต่งสถานที่จัดประชุมโรงแรมอัศวินแกรนด์

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการห้องประชุมพร้อมเครื่องโปรเจคเตอร์ และตกแต่งสถานที่จัดประชุมโรงแรมอัศวินแกรนด์ คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลด

 
 
 
 • ฮิต: 211

เนื้อหาอื่นๆ...

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป