home icon contact icon B search icon B

 

202375480 2115666231905532 372187160471561923 n

“ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่”
 
 
 
#U2T HACKATHON 2021 #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ