home icon contact icon B search icon B

 

119826823 3308198339234068 6561835589563962383 o

119872111 3308198629234039 8904461534608759361 o  120028603 3308199029233999 6610837784391067907 o

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.เชียงราย) และ ภาคเอกชน บริษัท เชียงราย ยูไนเต็ด คลับ จำกัด จัดกิจกรรมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะสู่การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ วัดหนองปึ๋ง ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัด อว. และ นิทรรศการจาก อบจ.เชียงราย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีการผลิตสูตรเชื้อเพลิงจากขยะและพลาสติกในชุมชนร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตร เช่น ใบไม้ในเสวียน เปลือกสับปะรด มาผลิตเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนการใช้แก๊ส LPG และนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการที่รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชน กิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมในจังหวัดเชียงราย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิต การผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) จากขยะในเสวียน ร่วมกับพลาสติกชุมชนและของเหลือทิ้งภาคการเกษตร กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การใช้ประโยชน์ RDF จากสปาแช่เท้าและการใช้ประโยชน์จาก RDF ในการการทำเทียนหอมอะโรมา เทียนหอมสมุนไพร อีกด้วย เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการผลิตดินปลูกจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือเศษใบไม้จากเสวียน

120090719 3308198882567347 5626406959337487715 o  120141722 3308199082567327 2902981628137544809 o