home icon contact icon B search icon B

 

118768688 1866807246791433 3929030901760216254 o

 118701001 1866806990124792 7176220900925022004 o  118765065 1866806873458137 7122012872306338861 o

  118771907 1866806780124813 9191360678597767765 o  118780684 1866806610124830 4903764468945673198 o

118788049 1866806453458179 6478317061734365036 o

🔊วันที่ 4 - 6 กันยายน 2563 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สส.สป.อว.)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ”การจัดทำแผนปฏิบัติการภายในกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทาง ววน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง นำโดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

👉โดยโครงสร้างของกองใหม่ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน และ 1 ฝ่าย ได้แก่
🤝กลุ่มยุทธศาสตร์ส่งเสริมประโยชน์ ววน.
🤝กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์
🤝กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม
🤝กลุ่มเครือข่าย อว.ภูมิภาค
🤝ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

➡️โดยได้รับเกียรติจาก
ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต

118799473 1866806310124860 4093345073543676115 o