home icon contact icon B search icon B

 

 

118483797 3226588140728422 1918341411976055383 o

118139430 3226588580728378 1732832201898733330 o  118359456 3226588710728365 9184511013520102725 o

118404760 3226588590728377 7112681802898816365 o  118382655 3226588764061693 6546330182217173706 o

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อคงคุณภาพและประกันความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบผสมธัญพืชชนิดแท่ง เทคโนโลยีที่ช่วยลดการสูญเสีย การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ตลอดจน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์ มาส่งเสริมและพัฒนาแก่ชุมชนบ้านป่าปุ๊ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน