home icon contact icon B search icon B

 

 

117172473 3174697069250863 4350169099507051100 o

116339779 3174697329250837 8643548533171171369 o  116796752 3174696349250935 8925510763600929665 o  

สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) โดย ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.๑) ร่วมกับ ส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพถ.) และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วม ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 4 ของโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ในพื้นที่ จังหวัดแพร่ โดยมีคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
1.โครงการหมู่บ้านผ้าทอมือไตลื้อบ้านถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. โครงการหมู่บ้านเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา ปีที่ 2
3. โครงการหมู่บ้านสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองสุวรรณ ปีที่ 3
4. โครงการหมู่บ้านไก่พื้นเมืองปลอดภัย บ้านหล่ายห้วย

116911231 3174699905917246 3176654991707445055 o  117078948 3174699879250582 7174597441628870805 o

 

117050337 3174700032583900 9145081450299016676 o 117699121 3174700079250562 6564986490438983933 o 

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.