home icon contact icon B search icon B

 

116163812 3140069652713605 1370409498285849660 o

110200226 3140070036046900 9220869074226033 o  111001748 3140069626046941 2652789956103203922 o

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) จัดประชุมการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของผู้ประกอบการจากใบสมัครตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปที่ยังไม่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ในพื้นที่ภาคเหนือสำหรับผู้ประกอบการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม, ผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งการ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และผู้ประกอบการประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร เป็นต้น

113648944 3140070056046898 1358964234719657901 o  116255610 3140070399380197 3724816893001513497 o

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.