home icon contact icon B search icon B

 

110917013 3107105956009975 6138674922386107978 o

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) ลงพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวัน 17 กรกฎาคม 2563 โดยได้ลงพื้นติดตามการดำเนินโครงการ "การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสับปะรดภูแล" ณ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อพัฒนานวัตกรรมสับปะรดตั้งแต่ต้นทาง พัฒนาการปลูกและผลผลิต ผลสด จนถึงกลางทาง ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสับปะรดเช่น การนำมาผลิตเป็นพายสับปะรด ทาร์ตสับปะรด สับปะรดอบแห้งการผลิตอาหารหมักเลี้ยงโค เป็นต้น

108520971 3107105562676681 730859546750381948 o 109800986 3107105799343324 4421279266800309044 o

 

111713401 3107106112676626 660248009765485623 o 113526859 3107106212676616 2007821876411145022 o

เผยแพร่โดย นายสิริชัย คงมี
สำนักส่งเสริมและถ่ายเทคโนโลยี สป.อว.