home icon contact icon B search icon B

 

          โครงการสัมมนา “องค์กรภาครัฐยุคใหม่กับการพัฒนาสื่อความรู้ในยุคดิจิทัล” เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อพัฒนาเสริมการเรียนรู้และเปิดมุมมองความคิด ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้บุคลากร สป.วท. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับตัว เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อการสื่อสารองค์กรและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

          ผลจากการสัมมนาครั้งนี้ ส่งผลให้บุคลากรของ สป.วท. ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัล  และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง  สามารถนำความรู้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และช่วยพัฒนาทักษะการพัฒนาสื่อความรู้ขององค์กรในรูปแบบสื่อดิจิทัล นำไปสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ได้ง่ายขึ้น ผ่านช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ ในยุคปัจจุบัน