home icon contact icon B search icon B

 

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ศท.สป. จัดกิจกรรมให้ความรู้ “การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP”  ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการใช้งานระบบบริหารทรัพยากร องค์กร ERP ของ สป. ในทิศทางเดียวกัน ให้กับผู้บริหารแต่ละสํานัก/ศูนย์/กลุ่ม และบุคลากร สป. ให้สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวางแผนเริ่มใช้งานระบบ ในวันที่ 1 เมษายนนี้