home icon contact icon B search icon B

 

ISO1

ISO1

ISO2

ISO3

ISO4

ISO5

ISO6

ISO7

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับห้องดาต้าเซนเตอร์ของสำนักงานปลัดฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องโถงชั้น1 อาคารพระจอมเกล้า

พิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ได้รับเกียรติจาก นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้รับมอบใบรับรองฯ โดยมีนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐาน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบรับรองฯ นอกจากนั้น นายอนัน โซนี่ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานธุรกิจบริการและโซลูชั่น บริษัท เอซิส โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด มอบโล่รางวัลและของที่ระลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดีในฐานะตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาในการทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศแก่สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
ต่อจากนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด” เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยไซเบอร์ ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญ ดร.ศุภกร กังพิสดาร ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในด้านต่างๆ เช่น ภาพรวมของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน, การป้องกันตัวจากอีเมล์ฟิชชิ่ง, การใช้งาน Social Media, และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ Mobile เป็นต้น โดยเนื้อหาในการสัมมนาล้วนเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการป้องกันภัยจากไซเบอร์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา และสามารถนำไปต่อยอดการใช้งานไซเบอร์ได้อย่างถูกต้อง