home icon contact icon B search icon B

 

    บริการห้องประชุมสารสนเทศ (ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : MOC) ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า เปิดให้บริการจัดการประชุมสำหรับบุคคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหรือหน่วยงานภาครัฐ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ในเวลาราชการ)  สามารถตรวจสอบสถานะห้องประชุม ได้ที่ ระบบจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3813

   บริการห้องประชุมสารสนเทศ (ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : MOC) ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า เปิดให้บริการจัดการประชุมสำหรับบุคคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหรือหน่วยงานภาครัฐ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ในเวลาราชการ)  สามารถตรวจสอบสถานะห้องประชุม ได้ที่ ระบบจองใช้งานห้องประชุมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3813