ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดฝึกอบรมการใช้งานด้าน ICT ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการใช้งานด้าน ICT ให้กับบุคลากรของ วท. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นหน่วยงานราชการอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government) และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ICT โดยสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และปลอดภัย โดยสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรในการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมได้ที่ http://training.most.go.th

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการด้านสารสนเทศ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ณ จุดรับบริการ ด้วยระบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่รวบรวมบริการด้านสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจำแนกการให้บริการไว้ดังนี้

     ห้องประชุมสารสนเทศ

     ห้องประชุมสารสนเทศ  ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า เปิดให้บริการจัดการปรุชุมสำหรับบุคคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหรือหน่วยงานภาครัฐ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ในเวลาราชการ)  นอกเหนือจากนั้นทางห้องประชุมสารสนเทศ ยังให้บริการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ระบบจองห้องประชุมสามสนเทศ และ ห้องฝึกอบรมและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่

     ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า) สำหรับการจัดฝึกอบรมการใช้งานด้าน ICT ในวันเวลาราชการสำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ ส่วนวางแผนและส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ