แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด : แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และ แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี