makhaboochar900

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561  ณ วัดหรือศาสนสถานใกล้บ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัว รวมทั้งเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป