RFnew

  กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
  สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา (ชั้น 17)
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2039 5540  โทรสาร : 0 2039 5651
  E-mail: wcf.ohec@gmail.com
 google maps icon

 

ค้นหา Search

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ  ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ของโครงการเงินทุนหมุนเวียนฯ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

คำแนะนำเว็บไซต์ | นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล