S 64176328

 นายกรัฐมนตรีส่งคำขอบคุณและกำลังใจให้แพทย์พยาบาลและคณาจารย์จิตอาสา
ของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนช่วยฉีดวัคซีนรอบละ 10,000 ราย

19A6A115 6A95 491D A818 AA149DD725D5

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. ศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S 64176329

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดำเนินการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม 2564 ให้บริการฉีดแก่บุคลากร นิสิต เจ้าหน้าที่ และประชาชนในบริเวณชุมชน ในอัตราวันละประมาณ 10,000 คน เพื่อต้องการให้ทุกคนในและรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งเป็นแหล่งสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องออกไปดูแลประชาชนทั่วประเทศให้มีภูมิคุ้มกัน COVID-19 โดยเร็วตามนโยบายรัฐบาล โดยมี ดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีควัคซีน

ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 เป็น 1 ใน 11 ศูนย์ ในพื้นที่ กทม. ดำเนินงานภายใต้กระทรวง อว. ได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่จากกระทรวง อว. กระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งจิตอาสาจากเจ้าหน้าที่ นิสิต และประชาชนจิตอาสา ร่วมให้บริการประชาชน นอกจากนี้ยังมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาให้การบริจาคสิ่งของจำเป็น อาหารและน้ำดื่มสนับสนุนจำนวนมากด้วย

การให้บริการที่ผ่านมา ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ฉีควัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 1 ไปแล้ว ประมาณ 115,000 โด๊ส แบ่งสัดส่วนเป็น นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยใกล้เคียงประมาณ 40% บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปประมาณ 60% ซึ่งปัจจุบันเริ่มเปิดให้บริการเข็มที่ 2 ในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไปจนครบจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบพลาสเตอร์ปิดแผลหลังการฉีดวัคซีน จำนวน 40,000 ชิ้น จากภาคเอกชนที่บริจาคผ่านบัญชี "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

ในการนี้ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคำขอบคุณและกำลังใจจากท่านนายกรัฐมนตรี ส่งถึงอาสาสมัครทางการแพทย์ จิตอาสา คณาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้ขอให้ทุกคนร่วมกันยกระดับป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุดตามหลัก Universal Prevention เพื่อสร้างสมดุลการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสถานการณ์โควิด-19

S 64176330

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง สป.อว.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Facebook : @MHESIThailand
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook : @MHESIThailand
โทรศัพท์ 0 2610 5241-47 
              0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
              Call Center โทร.1313