238838963 6329646670379100 4151441300851751453 n

"เลขาฯ สัมพันธ์" ตรวจเยี่ยม มทร.ธัญบุรี พบปะผู้บริหาร พร้อมชมการเรียนการสอน Online
หวังทุกฝ่ายสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 : ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วย นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยผู้ป่วย Covid-19 โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ การตรวจเยี่ยมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

238085026 6329646810379086 7941679964103219709 n 238957834 6329646997045734 87964366918531959 n

เลขาธิการ กกอ. กล่าวในที่ประชุมว่า “จากนโยบายของ อว. ที่ต้องการให้ ผู้บริหารได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ให้กำลังใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องของการบริหารจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาและการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ซึ่ง มทร.ธัญบุรี คืออีกหนึ่งมหาวิทยาลัย ที่มีบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งในด้านการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ การติดตามและการดูแลให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในเรื่องต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการจัดทำโรงพยาบาลสนามจำนวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสนาม ณ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลหนองเสือ จำนวน 140 เตียง และโรงพยาบาลสนามศูนย์ปราจีนบุรีร่วมกับโรงพยาบาลกบินทร์บุรี จำนวน 300 เตียง เป็นการให้บริการช่วยเหลือชุมชน สังคม ซึ่งโรงพยาบาลสนามทั้งสองแห่งได้มีผู้ป่วยหมุนเวียนมาพักรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง ตนจึงอยากมาให้กำลังใจทีมผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจให้ความช่วยเหลือเพื่อฝ่าวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกัน เมื่อสังคมอยู่รอด สถาบันการศึกษาย่อมอยู่รอดด้วยเช่นกัน และได้มีโอกาสร่วมหารือร่วมกับผู้บริหารเพื่อศึกษาแนวคิด และแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหาร จัดการต่อไปในอนาคต

  239020525 6329648680378899 5249938665277770052 n 1 236994667 6329647457045688 9165729189367178892 n

เลขาฯ สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า “การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในช่วง Covid-19 ปฎิเสธไม่ได้ว่าทุกฝ่ายต้องใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นจำนวนกว่า 90% และในอนาคตจะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ อย่างแน่นอน อยากขอให้มหาวิทยาลัยทุกๆ แห่งพร้อมรับมือ และที่สำคัญต้องสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้น เกณฑ์การวัดคุณภาพต้องมีอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้หลายๆ ฝ่าย ทั้งตัวนักศึกษาเอง รวมถึงผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานแน่นอน ซึ่งทาง อว. ได้เร่งดำเนินการเรื่องนี้แล้ว ขอให้ทุกฝ่ายพัฒนาและคิดรูปแบบต่อไป ให้ตอบโจทย์มากที่สุด และจุดเด่นของ มทร. ธัญบุรี คือการเรียนการสอนด้านทักษะฝีมือ และเทคโนโลยี แต่โจทย์ที่ยากคือจะจัดทำการเรียนการสอนการปฎิบัติ ฝึกทักษะต่างๆ อย่างไรบนระบบ Online เพื่อให้ได้บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพเหมือนการเรียนการสอนในชั้นเรียน”

238875536 6329647810378986 5962653634796224822 n 238863570 6329648047045629 6882842114326735275 n

การนำเรื่องของ Soft Skill มาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนศาสตร์หลัก เป็นการเติมเต็มทักษะต่างๆ ให้นักศึกษานอกจากความรู้ในศาสตร์หลักที่นักศึกษาต้องได้รับแล้ว และได้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์ ทั้งความเชี่ยวชาญการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ด้านต่างๆ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะทำให้บุคคลากรจากเรา ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นในการใช้ชีวิต และที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ทักษะทางด้านภาษาที่จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสาร ทุกๆ มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญและต้องทำอย่างมีคุณภาพ และอยากฝากเพิ่มเติมในเรื่องของ Skill set ใหม่ๆ ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น การเป็นผู้นำในการพัฒนา Skill set ใหม่ให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Non degree เพื่อทักษะใหม่ให้กับบุคคลากรในภาคส่วนต่างๆ ได้ อย่างกว้างขวางขึ้น จะช่วยเพิ่มช่องทางและโอกาสแห่งความสำเร็จในการพัฒนากำลังคนในอนาคต หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 คลี่คลายลง ทั้งนี้ ต้องฝากให้ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกฝ่ายร่วมกันก้าวไปอย่างมีวิสัยทัศน์ พร้อมปรับเปลี่ยนและรับมือกับปัญหา และสร้างพื้นฐานที่ดีในสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป ทุกท่านจงจำไว้ว่าการพัฒนาคนที่ทำได้เร็วและมีคุณภาพ ทันต่อสถานการณ์ สามารถยกระดับของการแข่งขันของประเทศชาติได้ เลขาฯ สัมพันธ์ กล่าวในตอนท้าย

238029451 6329648223712278 430884427200504333 n

เขียนข่าว : วัชรพล วงษ์ไทย
ถ่ายภาพ  : อินทิรา บัวลอย

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง สป.อว.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2610 5241-47 Call Center โทร.1313
Facebook : @MHESIThailand