aDFQGHJ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และนายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ส่งมอบ "นวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศแบบผลิตออกซิเจน บวก-ลบ" จำนวน 140 เครื่อง เพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลและหน่วยงานส่วนหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยพันตำรวจเอกอาริส คูประสิทธิรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่ามะกา โรงพยาบาลกลาง โดย นางสาวอภิรดี สุนันทตานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) โดยนางสาวอรุณี ทองดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบนวัตกรรมฯอมูลข่าวโดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)    

1wetewrht

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313