ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิตัยและนวัตกรรม รับมอบของบริจาคแทนโรงพยาบาลสนามในกำกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง อันได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงรัตนโกสินทร์ ประจวบคีรีขันธ์และมหาวิทยาลียสงขลานครินทร์ (ภูเก็ต) จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยรายนามสิ่งของบริจาคมีดังต่อไปนี้ อุปกรณ์เครื่องงมือแพทย์ (เครื่องวัดความดัน/เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว/ปรอดวัดไข้ดิจิทัล), พัดลม, หม้อต้มน้ำ, ชุด PPE, อาหารสำเร็ขรูป, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, ตู้เย็น, ตู้แช่, ไมโครเวฟ เป็นต้น

ssCovid 210430 14

เขียนข่าว : ปวีณ ควรแย้ม
ถ่ายภาพ : ภูมินทร์ ปั้นเล็ก
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง สป.อว.
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2610 5241-47 Call Center โทร.1313
Facebook : @MHESIThailand