902

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือขอบใจและพระราชทานกำลังใจ
ให้กับบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้อัญเชิญหนังสือขอบใจ
และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.
เข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
ณ ห้องพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ พนักงานและบุคลากร
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุกคน
ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ
ยังความปลื้มปิติและเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและอดทน
เพื่อเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน

๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

S 60621003

900