dDSDd

 

อว. ได้ตระหนักถึงปัญหาและให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีมาตรการช่วยเหลือ รวมทั้งประกาศลดและผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า อว. ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมีนโยบายในการ   ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อว. ได้มีการกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามประกาศ อว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดยได้ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสม และที่สำคัญ อว.ขอให้สถาบันอุดมศึกษาปรับลดค่าใช้จ่าย ที่ไม่เร่งด่วนและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพื่อนำงบประมาณไปจ้างงานนิสิตนักศึกษา ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป ให้ทำงาน ในกิจการของสถาบันตามความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ปรับลดค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากประชาชนเป็นกรณีพิเศษด้วย ซึ่งมาตรการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนิสิตนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบได้อีกทางหนึ่ง

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวต่อว่า การดำเนินการในส่วนของภาพรวม คือ มีการประสานผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแก่นักศึกษาในราคาถูก และจากข้อมูลที่รายงานเข้ามา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนต่างตอบรับนโยบายนี้ และมีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน เช่น การลดและผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดค่าบำรุงหอพักและประสานกับหอนอกเพื่อลดค่าเช่า จัดหาคอมพิวเตอร์และแจกซิมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จัดตั้งกองทุนการศึกษาและกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น

“การระบาดระลอกใหม่นี้ รมว.อว. มีความห่วงใยมาก ท่านได้ประชุมหารือกับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งไปแล้ว พร้อมมอบนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่และให้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษา ซึ่งขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ได้มีประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษา ในเรื่องลดและผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนและคืนค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว อว.ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในสังคมที่ให้ความห่วงใยนิสิตนักศึกษา ช่วยกันเสนอแนะแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพราะนิสิตนักศึกษาเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตไปกำหนดอนาคตของประเทศ” ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวในตอนท้าย

เขียนข่าว : ปิยาณี วิริยานนท์ 

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโทรศัพท์
0 2039 5609 Facebook : @opsMHESI/