S 17457206

S 17457204

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานสัมมนาออนไลน์ “Celebrating the 40th Anniversary of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn Learning Chinese and the Future Development of Chinese Language Education in Thailand” ในโอกาสครบรอบ 40 ปีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงศึกษาภาษาจีน

S 17457205 S 17457200

23 พฤศจิกายน 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกล่าวปาฐกถาในการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “เพื่อการเฉลิมฉลอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงศึกษาภาษาจีนครบ 40 ปี และการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในอนาคตของประเทศไทย” โดยมี อุปทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน อธิบดีศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ ศาสตราจารย์จาง อิง พระอาจารย์ภาษาจีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลา 40 ปี ของการศึกษาภาษาจีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นต้นแบบและผู้มีคุณูปการด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนให้พสกนิกรไทย เน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนในหลายรูปแบบ ผ่านความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย การยอมรับคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างกัน การจัดครูอาสาสมัครชาวจีนเพื่อมาช่วยสอนและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาไทย รวมถึงการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในโลกยุคดิจิทัล สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านั้น และสร้างสรรค์รูปแบบความร่วมมือใหม่ ๆ ที่สอดรับกับความต้องการที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพและความเป็นสากล เช่น การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาช่วยสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา การผลิตบัณฑิตและนักวิชาชีพที่มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายคนข้ามพรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือทางวิชาการกับมิตรประเทศ เช่น จีน เพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาให้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดและมั่นคงไปด้วยกัน.

S 17457202

 

ภาพข่าว   : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2039 5609 Facebook : @opsMHESI/