Norbosorsor041163-1

Norbosorsor041163-1

4 พฤศจิกายน  2563 - ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ผู้บริหารสายสนับสนุนระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวนกว่า 50 คน โดยมี รองศาสตราจารย์ชุมพจต์ อมาตยกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และอาจารย์สมสุณีย์ ดวงแข เลขานุการสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตร โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2563

Norbosorsor041163-2 Norbosorsor041163-3

เลขาธิการ กกอ. กล่าวตอนหนึ่งว่า สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ทางวิชาการ ที่หลากหลาย มีภารกิจหลักที่สำคัญ อาทิ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวจะต้องอาศัยผู้บริหารสถาบันที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะความชำนาญ ความรู้ความสามารถที่จะบริหารสถาบันให้อยู่รอดท่ามกลางสภาวการณ์ ความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกปัจจุบัน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนนับเป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารงานเพื่อให้สอดคล้องและรองรับภารกิจหลัก เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาให้ดำเนินภารกิจได้ตามเป้าประสงค์ จากการปฏิรูปการศึกษาของชาติโดยเฉพาะการปฏิรูปอุดมศึกษา เพื่อให้มีความเท่าเทียมกับนานาชาติ และรู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ สถาบันอุดมศึกษา จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นองค์กรแห่งความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถชี้นำสังคมในแนวทางที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเมื่อประเทศประสบกับสภาวะวิกฤต ซึ่งภารกิจเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งผู้บริหารสายสนับสนุน ตลอดจนบุคลากรทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อนำพาสถาบันอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษา สายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” นี้ นับเป็นเครื่องมือสำคัญในอันที่จะเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมอุดมศึกษาต่อไป.

เปิด นบสส 4 พย 63 ๒๐๑๑๐๔ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการอุดมศึกษา ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดให้กับผู้บริหารสายสนับสนุน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร โดยกำหนดว่าจะต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ วิสัยทัศน์ และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารงานเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา และให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้าอบรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต่อไปในอนาคต อีกทั้งสามารถนำความรู้ความสามารถ ไปใช้ในการวิเคราะห์.สังเคราะห์ปัญหาต่างๆ.และประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ ในการบริหารงาน รวมทั้งการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เปิด นบสส 4 พย 63 ๒๐๑๑๐๔ 10 เปิด นบสส 4 พย 63 ๒๐๑๑๐๔ 12

เปิด นบสส 4 พย 63 ๒๐๑๑๐๔

 

ถ่ายภาพ   : เจษฏา วณิชชากร
เขียนข่าวเผยแพร่ : ปราณี ชื่นอารมณ์ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2039 5609 Facebook : @opsMHESI/