DSC 1339

28 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานพิธีรับมอบโล่เจ้าภาพในการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42" (42nd WUNCA) พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการจัดงานฯ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กล่าวตอนรับและรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ  และ อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของ มทร.รัตนโกสินทร์ รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อาคารถนนศรีอยุธยา

DSC 1319 DSC 1259

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" (WUNCA)  มาแล้วจำนวน 41 ครั้ง ซึ่งมีมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา หมุนเวียนเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเวทีสำหรับคณาจารย์ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศจากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานวิจัย ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก รวมถึงรับทราบข้อมูล การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware และ Software ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบเครือข่าย และการพัฒนาสารสนเทศภายในของหน่วยงานที่ดูแลอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การประชุมในครั้งที่ 42 นี้ (42nd WUNCA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากร ขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

DSC 1286 DSC 1268

เลขาธิการ กกอ. ได้กล่าวว่า “ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการรับเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 42”  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมสนับสนุนและเตรียมพร้อมในส่วนของการขยายความเร็วอินเทอร์เน็ตจากขนาด 1Gbps เป็น 10Gbps โดยการขยายความเร็วดังกล่าวเป็นการขยายให้ในระยะยาว และมีความคาดหวังให้เกิดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาเกิดความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่ สป.อว.จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการใช้งานภายใต้เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย เช่น การให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของต่างประเทศ (RD), การสนับสนุนการนำเข้าข้อมูลในระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม (TDC) หรือการสร้างความร่วมมือการสนับสนุนเครื่องมือให้สถาบันอุดมศึกษานำไปใช้งานในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เช่น ระบบบริหารห้องสมุดอัตโนมัติ, ระบบสหบรรณานุกรม ระบบ iThesis รวมทั้งการจัดกิจกรรมการที่ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปต่อยอดหรือพัฒนาตนเองในอนาคต”

DSC 1336

 

ถ่ายภาพ                  : อินทิรา บัวลอย
เขียวข่าวเผยแพร่      : ปราณี ชื่นอารมณ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2039 5609 Facebook : @opsMHESI/