เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 1

9 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรี นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงฯ  และศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากูล รองปลัดกระทรวงฯ เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ระยะที่ 2 หรือ “อว.จ้างงาน” และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” รวมถึงมอบนโยบายการดำเนินงานและการขยายผลโครงการตามนโยบายรัฐบาล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย

เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 106

คณะตรวจเยี่ยมได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ อว.จ้างงาน ที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยเกิดการจ้างงานในพื้นที่ 20 ตำบล และผู้จ้างงานจะได้รับการฝึกทักษะที่จำเป็นในด้านดิจิทัล Financial ด้านสังคมและด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการผลงานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว การนำผลงานวิจัยของคณาจารย์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 

เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 46 เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานทั้ง 2 โครงการของ อว. คือ “อว.จ้างงาน” ระยะที่ 2 และ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ในจังหวัดเลยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชนและภาคประชาชน จากนั้นได้เดินทางไปให้โอวาทและร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากนั้นอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯและคณะตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ ณ บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการจ้างงานประชาชนฯ หรือโครงการ อว.จ้างงาน และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการขยายผลโครงการแก่ผู้ร่วมโครงการทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ว่า การมาตรวจเยี่ยมในวันนี้เป็นการเข้ามาร่วมหารือกับภาคส่วนต่างๆในจังหวัด ใน 2 โครงการสำคัญ โครงการแรกเป็นนโยบายที่รัฐบาลกำลังดำเนินการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ซึ่งเป็นนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการในการพัฒนาจังหวัด โดยมีรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจะต้องเป็นการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนมาให้มาทำงานร่วมกัน ทั้งสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในจังหวัด ภาคผู้ประกอบการหรือภาคเอกชน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ทรงภูมิท้องถิ่น เข้ามาร่วมทำงานในการพัฒนา

อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หรือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งกระทรวง อว. ได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการในพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ เกิดการจ้างงานกว่า 60,000 คน และกำลังขยายผลไปสู่ทุกตำบลทั่วประเทศ นอกจากจะเป็นโครงการจ้างงานบัณฑิต และประชาชนในพื้นที่แล้วจะต้องทำให้การทำงานนั้นเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทั้งการท่องเที่ยว การเกษตร โดยกระทรวงอว.สามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านการอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรมต่างๆเข้าไปสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 49 เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 51

ปลัด อว. กล่าวต่อว่า ในการจ้างงาน อว.ได้แบ่งการจ้างงานออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกมีการจ้างงานในระยะเวลา 3 เดือน ระยะที่สองจ้างงานในระยะเวลา 4 เดือน เกิดการจ้างงานไปทั้งหมด 43,000 คน ผู้ได้รับการจ้างงานจะเข้าไปทำงานกับพื้นที่โดยเฉพาะในการเก็บรวบรวมข้อมูลรายพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่ได้กล่าวถึงเป็นโครงการใหม่ มีการดำเนินงานซึ่งเรียนรู้จากสิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว กระทรวง อว. มีการสนับสนุนกลไกต่างๆทั้งจากมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย ที่จะเข้าไปพัฒนาชุมชน โดยใช้ข้อมูลจากการลงพื้นที่ที่ได้มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในดำเนินการและขับเคลื่อนโดยอาศัยกลไกทางท้องถิ่นของจังหวัด โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการอยู่นั้นจะมีนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนเข้าทำงานในพื้นที่ตำบลละ 20 คน และมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการโดยตลอด การดำเนินการที่เกิดขึ้นจะอาศัยพื้นฐานทางวิชาการและมีกลไกสนับสนุนด้านต่างๆจากกระทรวง

S 64421991เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 14เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 20

เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 23เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 26

จากนั้น รมว.อว. ได้เดินทางไปมอบโอวาทและร่วมพูดคุยพบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และตอบข้อซักถามของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ จากนั้นคณะตรวจเยี่ยมได้ลงพื้นที่ บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการดำเนินการโครงการ อว. จ้างงาน และโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

เลย ราชภัฏเชียงคาน ๒๐๑๐๐๙ 45

เขียนข่าว     : วีนัส แก้วประเสริฐ
ถ่ายภาพ      : วัชรพล วงษ์ไทย
ภาพวีดีโอ    : จรัส เล็กเกาะทวด

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2039 5609 Facebook : @opsMHESI/