117329911 4520096811334104 8912461191289846457 o

5 สิงหาคม 2563 : ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ อาคารถนนศรีอยุธยา

116807131 4520097078000744 4846310967257813570 o 116706750 4520096798000772 5735029034999291353 o

โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดตั้ง และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เริ่มมอบทุนให้แก่นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และเนื่องจากทุนการศึกษาพระราชทานดังกล่าวเป็นทุนต่อเนื่อง สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานองคมนตรี จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อที่จะได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แทนเงินส่วนพระองค์ที่ได้พระราชทานมา โดยคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้จัดสรรทุนการศึกษาในอัตราทุนละ 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) /คน /ปีการศึกษา

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษา และผู้รับทุน ได้รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบทบาทและแนวทางการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

117128454 4520097278000724 8174966804750653257 o 117196351 4520097028000749 7663206192733486520 o

117356851 4520097341334051 5023397123596321216 o 117336227 4520097091334076 4450094575493660957 o

ถ่ายภาพ         : อินทิรา บัวลอย

 

ข่าวเผยแพร่    : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

www.facebook.com/opsMHESI/