117193872 4524179864259132 7895034997861742862 o

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เรื่อง การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าสู่การประเมินคุณภาพ

ผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd 

117378587 4524180334259085 6867408541393062268 o

          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษายกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดยเห็นว่าระบบการประเมินคุณภาพโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก (QS Stars Rating) เป็นระบบที่สามารถส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยสามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล โดย QS Stars Rating จะประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกในด้านต่างๆ เช่น ด้านการวิจัย (Research) ด้านการเรียนการสอน (Teaching) ด้านการมีงานทำของบัณฑิต (Employability) ด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ด้านนวัตกรรม (Innovation) ด้านความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) เป็นต้น

117049125 4524180324259086 9115076252316940165 o 117444295 4524181044259014 2803996628903699727 o

          โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีเชิญสถาบัน อุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก ผ่านระบบ QS Stars Rating และมีสถาบันอุดมศึกษาที่แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบการประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ QS Stars Rating ดังกล่าว จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าสู่การประเมินคุณภาพผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd เป็นการร่วมกันทำงานระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษา 14 แห่ง ในการประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการประเมินคุณภาพ และนำข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd ดังกล่าว มาใช้ในการดำเนินการ  ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

116710901 4524181064259012 1093571991933069914 o 116798672 4524181360925649 4744587101141533348 o 116801318 4524181300925655 1995283515243066693 o

116908855 4524181637592288 5352413218595159765 o 117122261 4524181380925647 3008178307167139939 o 117283044 4524181080925677 1604736340448446341 o

117348955 4524181570925628 152124454663745556 o 

ถ่ายภาพ         : อินทิรา บัวลอย
ภาพวีดีโอ       : วัชรพล วงษ์ไทย / จรัส เล็กเกาะทวด

ข่าวเผยแพร่    : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/