109336762 4437637909579995 5008210248713585969 n

 108815670 4437636832913436 8698167399085645245 n

20 กรกฎาคม 2563  : ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้บริหาร อว. และคณะทำงาน ร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย การผลักดัน Regional BCG และนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างอาชีพของ อว. รวมถึงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) และมีการนำเสนอภาพรวมของงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจ้างงานประชาชนตามนโยบาย อว. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

109700659 4437637076246745 6335088003748740746 n 110318730 4437636942913425 5194549138760865296 n

ในเรื่องโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย และการผลักดัน Regional BCG และนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างอาชีพของ อว. รวมถึงโครงการ Re-inventing University และมีการการนำเสนอภาพรวมของงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการของ มรส. โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจ้างงานประชาชนตามนโยบาย อว. (อว. จ้างงาน) งานประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 113945856 4437637402913379 8143006251304933088 n 109502391 4437638249579961 2245838598689435675 n

รองปลัด อว. บรรยายในที่ประชุมเรื่อง “บทบาทของ อว. กับการส่งเสริมมหาวิทยาลัยในเชิงพื้นที่” โดยกล่าวถึงภาพรวมของโครงการที่ อว. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ การวิจัย นวัตกรรมต่างๆลงสู่พื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ทั้งโครงการยุวชนสร้างชาติ ที่ประกอบไปด้วยโครงการย่อยได้แก่ ยุวชนอาสา/บัณฑิตอาสา/ยุวสตาร์ทอัพ โครงการอว.สร้างงาน ที่มีการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด 2019 ผ่านการจ้างงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าประความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ 39 มหาวิทยาลัย เกิดการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในโครงการอว.สร้างงานระยะที่ 2 อีกกว่า 10,000 อัตราทั่วประเทศ จากนั้น รองปลัด อว. ได้นำเสนอภาพรวมของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นอีก 1 โครงการสำคัญที่ อว. กำลังขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยนำองค์ความรู้ การวิจัยรวมถึงนวัตกรรมต่างๆลงสู่ชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยโครงการดังกล่าวคาดหวังให้เกิดการจ้างงานคนในพื้นที่ทั้งในกลุ่มของนักศึกษา บัณฑิตและประชาชน ได้ข้อมูลด้านต่างๆในรายตำบล เพิ่มทักษะที่จำเป็นในอนาคตให้กับบัณฑิต เกิดการทำงานเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนและภาคีต่างๆ

109836634 4437638369579949 9094175064871523431 n 109870597 4437638079579978 3173216099924317063 n 109870597 4437638079579978 3173216099924317063 n

110148376 4437638589579927 1238329935278714391 n 109957817 4437637546246698 5400351898922982628 n

รองปลัด อว. กล่าวตอนหนึ่งว่า การลงพื้นที่ของ อว. ในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักๆคือ การติดตามโครงการ อว.สร้างงานในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ช่วยกระทรวงในการดำเนินการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 200 อัตรา โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในการพัฒนาคนที่ได้รับการจ้างงาน ให้เป็นวิศวกรสังคมเพื่อลงไปช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป้าหมายที่สองคือ เพื่อพบปะกับนักวิจัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการทำความเข้าใจโครงการและนโยบายต่างๆของกระทรวง อาทิโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ซึ่งกำลังจะเริ่มดำเนินโครงการผ่านเงินกู้สี่แสนล้านบาท ในการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูณราการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ด้วย

109734891 4437636706246782 3140169140390372088 n  110181852 4437635692913550 5637689843649566327 n

เราตั้งเป้าหมายของโครงการในระยะที่ 1 ไว้ที่ 3,000 ตำบล โดยจะใช้มหาวิทยาลัยกว่า 70 มหาวิทยาลัยของรัฐที่กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในการดำเนินการโครงการ โดยใน 1 ตำบลจะมี 1 มหาวิทยาลัยเป็นผู้เข้าไปดูแลในลักษณะ System Integrator หรือผู้ที่จะทำหน้าที่บูรณาการเชิงระบบในการเข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในแต่ละตำบลจะมีการจ้างงานอย่างน้อย 20 อัตราทั้งบัณฑิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ในการดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการทำความเข้าใจในนโยบายอื่นๆของอว. ทั้ง นโยบายเรื่อง BCG การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ว่าเรามีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนและดำเนินการต่ออย่างไรเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนมหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง รองปลัด อว. กล่าวในตอนท้าย

110568206 4437636379580148 2145260817186099646 n 110313183 4437636212913498 6843182520273740450 n 109779299 4437635826246870 2636269014999004266 n

ถ่ายภาพ    : อินทิรา บัวลอย
วีดีโอ         : วัชรพล วงษ์ไทย
ข้อมูลข่าว  : วีนัส แก้วประเสริฐ

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/