S 8749420 737x415

S 8749420 737x415

สอว. ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานฯ ในปีถัดไป และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีกำหนดการจัดประชุมขึ้น ดังนี้

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

Link :  http://spa.mhesi.go.th/?p=2456