106493625 4326016974075423 2296944238803881682 o

106493625 4326016974075423 2296944238803881682 o

26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขอข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลการกู้ยืมเงิน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมอย่างทั่วถึง โดย รองศาสตราจารย์ สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา

72641321 4326026904074430 2327487103172798215 o

106051486 4326028877407566 5564606359981405605 o  106018002 4326031634073957 4029856867496456005 o

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/