96003173 4102302743113515 4540442093058785280 o

95887463 4102301049780351 8512354808185749504 o

4 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 และลงนามถวายพระพร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา

96003173 4102302743113515 4540442093058785280 o

โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลประกอบด้วย นางสุวรรณี คำมั่น เลขานุการรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนข้าราชการการเมือง / รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงในฐานะผู้แทนข้าราชการประจำ / นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะผู้แทนบุคลากรของหน่วยงานในกำกับ / นางชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะผู้แทนพนักงานรัฐวิสาหกิจ / นายนเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ในฐานะผู้แทนบุคลากกรองค์การมหาชน / รองศาสตราจารย์สุรินทร์ คำฝอย ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ ผู้แทน ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ผู้แทน ทปอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ ดร.พรชัย มงคลวนิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรด้านการอุดมศึกษาทั่วประเทศ

95846310 4102303686446754 6450430572329172992 o  95927696 4102304043113385 1734683715432349696 o

95876675 4102304856446637 844152337147625472 o

95786089 4102304866446636 6824722738653954048 o

 

เผยแพร่โดย : นายภูษิต โพธิ์แสง

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา) ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 https://www.facebook.com/opsMHESI/