83057899 4295252280485226 9128710833374385127 o

83057899 4295252280485226 9128710833374385127 o

19 มิถุนายน 2563 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้การต้อนรับ นายอะฮ์มัด รุซดี (Mr. Ahmad Rusdi) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องพระจอมเกล้า ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนโยธี และร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของทั้งสองประเทศในอนาคต เช่น ความร่วมมือในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความร่วมมือภายใต้กรอบ ASEAN เป็นต้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ประเทศอินโดนีเซีย

ถ่ายภาพ : อินทิรา บัวลอย
ข้อมูลข่าว : สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ

เผยแพร่ข่าว : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.อว.(ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
www.facebook.com/opsMHESI/