ถึง     สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและกำกับ/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

                  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว3481 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง แผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2566 – 2569)

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

 

เอกสารนำเรียน สถาบันอุดมศึกษา

เอกสารประกอบมติคณะรัฐมนตรี

 

ผู้เผยแพร่ อัญชลี 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5011และ 5013

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน