ถึง     สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

                  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ที่เสนอโดย นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๑,๗๗๘ คน โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ มีความเกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงขอให้พิจารณาให้ความเห็นตามประเด็นการรับฟังความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) และแจ้งผลให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรภายใน ๑๕ วัน

                   ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านพิจารณาแล้วมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โปรดแจ้งข้อมูลกลับมายังสำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 

คลิกดาวน์โหลดหนังสือถึงสถาบันอุดมศึกษา

คลิกดาวน์โหลดเอกสารรับฟังความคิดเห็น

 

ผู้ประสานงาน  จิตรานุช 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 02 333 3700 ต่อ 5011,5013

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน