ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะสำรวจข้อมูลนักศึกษาต่างชาติและข้อมูลหลักสูตรนานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ


เพื่อให้การจัดทำข้อมูลนักศึกษาต่างชาติและข้อมูลหลักสูตรนานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความเป็นปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในการศึกษาตัวอย่างและกรอกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวดังปรากฎในเว็บไซต์ https://mhesi.e-office.cloud/d/bb8c7f05 และส่งไฟล์ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดสำเนาหนังสือ

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน