ถึง     สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยในสังกัดและกำกับ (ที่มีสถานพยาบาล)

                      สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๔๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ ๖)

                          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

หนังสือประทับตราถึงหน่วยงาน คลิก

หนังสือมติคณะรัฐมนตรี คลิก

 

 

 

ผู้เผยแพร่

จิตรานุช

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5011,5013

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน