เรียน มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ

 

                                        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 3253 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง การนำรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในราชการ 

                                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 

เอกสารหนังสือเวียน

เอกสารมติคณะรัฐมนตรี

 

 

 

ผู้เผยแพร่ จิตรานุช

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 02 333 3700 ต่อ 5011,5013

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน