เรียน สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยในสังกัดและกำกับ

                               สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว3144 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานผลการจัดสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยตามกฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา 301 พิเศษ ประจำปี 2564 

                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

คลิกดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

 

 

ผู้เผยแพร่ จิตรานุช

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5011,5013

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน