เรียน สถาบันอุดมศึกษา/มหาวิทยาลัยในสังกัดและกำกับ

 

                               สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว3146 เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564)

                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

คลิกดาวน์โหลดมติคณะรัฐมนตรี

 

 

ผู้เผยแพร่ จิตรานุช

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 02 333 3700 ต่อ 5011,5013

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน