เรียน มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ (ที่มีโรงพยาบาล)

                              สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล)18739 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

ผู้เผยแพร่  อัญชลี

ส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5011,5013

 

 

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน