เรียน มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ (ที่มีโรงพยาบาล)

                              สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 3071 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การเร่งการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่

 

ผู้เผยแพร่  อัญชลี

ส่วนประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5011,5013

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน