เรียน สถาบันอุดมศึกษา 

        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติ ครม. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว3035 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เผยแพร่ อัญชลี

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5011

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน