เรียน สถาบันอุดมศึกษา 

        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติ ครม. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว3030 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2564

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ผู้เผยแพร่ อัญชลี

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5011

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน