เรียน มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับ

                       สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งมติ ครม. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๖๒๕ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่ง ครม. ได้มีมติรับทราบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

 

ผู้เผยแพร่ จิตรานุช

สำนักผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

โทร 0 2333 3700 ต่อ 5013

ลิงก์เว็บไซต์ภายใน