MusuemThMuseum Thailand เพื่อนเรียนรู้ คู่หูนักเที่ยว
มิวเซียมไทยแลนด์  คือ GPS ของการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ เปิดประตูสู่พิพิธภัณฑ์หลากหลายทั่วไทย นำเข้าไปสู่สังคมออนไลน์ของผู้ที่รักการเดินทางและการเรียนรู้ ในฐานะ "เพื่อนเรียนรู้ คู่หูนักเที่ยว"

 

pr lawamendment2019เว็บไซต์ lawamendment.go.th
เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นทางด้านกฎหมายไทย ภายใต้ชื่อว่า www.lawamendment.go.th เพื่อความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมายต่างๆ ตลอดจนกฎหมายรัฐธรรมนูญที่คาดว่าจะมีการพัฒนาและแก้ไขในโอกาสต่อไป

 

banner aseanlaw2019ข้อมูลกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียน
ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอาเซียนนี้ ได้ถูกรวบรวมไว้และเผยแพร่ไปสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจ หรือศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมาย สามารถสืบค้นข้อมูลกฎหมายของไทยและประเทศสมาชิกในอาเซียนได้

 

pr e govเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
e-Government Portal เป็นโครงสร้างกลางของภาครัฐ ในการรองรับการใช้งานจากประชาชนในการเข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในลักษณะการให้และรับบริการแบบรวมจุดเดียว (One Stop Service) ผ่านระบบ Single Window Entry ด้วย Single Sign On

 

pr lawamendment2019การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ออนไลน์ได้ที่ http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm

 

pr lawamendment2019ข้อมูลเกี่ยวกับ ศปท. (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน โดยมุ่งการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

pr lawamendment201931 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก
การรณรงค์ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันที่ 6 กรกฏาคม 2563 วันเข้าพรรษา ด้วยคำขวัญนายกรัฐมนตรี ว่า สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย
ร่วมลงนาม ลด ละ เลิกเหล้า ออนไลน์ได้ที่ http://อสม.com/kaopansa63/

 

rmutto2019ประกาศสรรหาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562  รายละเอียดการสรรหา >> คลิ๊ก